Inschrijven

De opleiding tot Kindereetcoach wordt per jaar een aantal keren georganiseerd. Zowel in Nederland als in België zijn mogelijkheden om de opleiding te volgen.

Let op: alleen nummers gebruiken en geen - teken
Algemene voorwaarden
Definitie
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Spruitjes en Zo! en opdrachtgever, verder te noemen deelnemer, voor opleidingen en trainingen van Spruitjes en Zo!

Overeenkomst:
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
De overeenkomst komt tot stand nadat de deelnemer een ingevuld inschrijfformulier heeft ingediend als aanvraag voor deelname aan de genoemde opleiding op het inschrijfformulier en de verwerking van deze aanvraag door Spruitjes en Zo! De deelnemer heeft het recht binnen 14 werkdagen na aanmelding de opleiding of training waarvoor is aangemeld, kosteloos te annuleren.
Let op: Met het invullen van het inschrijfformulier wordt een financiële verplichting aangegaan.

Spruitjes en Zo! heeft het recht om een aanvraag voor deelname aan een opleiding zonder opgave van reden te weigeren. Een intakegesprek kan onderdeel zijn van de acceptatieprocedure voor de opleiding.
Inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst en op volgorde van het voldoen van de (aan)betaling.
Is de opleiding waarvoor het inschrijfformulier is ingediend, in de tijd tussen indienen van het inschrijfformulier en de afhandeling vol geraakt, dan ontvangt de deelnemer daarover bericht.
Na inzending van het inschrijfformulier ontvangt de deelnemer bij acceptatie van deelname aan de opleiding, uitgezonderd vakantieperioden, binnen vijf werkdagen de factuur voor de (aan)betaling dan wel een bevestiging van deelname.
De deelnemer heeft kennisgenomen van, en is akkoord gegaan met, de algemene voorwaarden zodra het inschrijfformulier is ingediend.
Betaling:
Na inschrijving van de opleiding ontvangt de deelnemer een bevestiging brief via de mail van deelname aan de opleiding waarvoor is ingeschreven. Hiermee is de deelnemer voorlopig ingeschreven.
De inschrijving voor de opleiding is pas definitief nadat het bedrag van de aanbetaling is bijgeschreven. De datum van het eigen bankrekening afschrift van de deelnemer geldt als bewijs.
Voor de opleiding tot kindereetcoach is een aanbetaling verschuldigd van € 199,– De aanbetaling is een jaar geldig vanaf datum inschrijving.
Vanaf twee tot drie maanden voor de start van een opleiding wordt een factuur voor de (resterende) kosten van de opleiding verzonden.
Betaling vindt plaats binnen 14 dagen. De deelnemer kan 14 werkdagen bedenktijd in acht nemen. De deelnemer verplicht zich tot tijdige betaling. Bij betaling in termijnen wordt er € 7.50 bank en administratiekosten in rekening gebracht.
De kosten van opleidingen en aanbetaling zijn ex.Btw.

Als de werkgever betaalt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Met de inschrijving is de deelnemer zelf een financiële verplichting aangegaan.
Deelname of wijzigen van deelname voor opleidingen anders:
Deelname kan pas plaatsvinden nadat het volledige cursusbedrag is betaald.
Wil een deelnemer de deelname wijzigen naar een andere groep dan wordt € 45,– administratiekosten in rekening gebracht. De aanbetaling en administratiekosten kunnen niet worden terugbetaald.
Vanaf zes weken voor de start van de opleiding betaalt de deelnemer 50% van de kosten van de opleiding voor het wijzigen naar een andere groep. Bij wijzigen vanaf 3 weken voor de start van een opleiding is de deelnemer 100% van het cursusgeld verschuldigd.
Deelname in een andere groep is afhankelijk van beschikbare ruimte in de betreffende groep te beoordelen door Spruitjes en Zo!
Is er een deelnemer verhinderd voor een opleidingsdag en wil deelnemer deze inhalen op een andere dag dan worden € 95,– kosten per dag in rekening gebracht. Bij afmelding voor een gehele opleiding binnen 3 weken voor de startdatum dan worden de volledige opleidingskosten in rekening gebracht.
Deelname in een andere groep is afhankelijk van beschikbare ruimte in de betreffende groep te beoordelen door Spruitjes en Zo!
Annuleren:
Tot 6 weken voor aanvang van een opleiding of training kan de opleiding schriftelijk of via de mail worden geannuleerd.
De aanbetaling van € 199,– en inschrijvingskosten van € 45,– voor de basisopleiding kunnen niet geretourneerd worden.
Wordt binnen 8 weken voor de aanvang van de opleiding geannuleerd, dan is 50 % van het volledige cursusgeld verschuldigd.
Vanaf 3 weken voor de start van de opleiding is 100% van het cursusgeld verschuldigd.
Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers zijn, of is er sprake van overmacht door omstandigheden, dan behoudt Spruitjes en Zo! zich het recht voor de opleiding te annuleren. Indien er recht is op restitutie van lesgeld dan wordt dit betaald binnen 14 werkdagen.
Spruitjes en Zo! is niet aansprakelijk voor kosten, anders dan het lesgeld die deelnemers maken voor het volgen van opleidingen.
Aansprakelijkheid:
Spruitjes en Zo! spant zich in om naar eer en geweten en vermogen de opleidingen uit te voeren. Spruitjes en Zo! is slechts aansprakelijk voor schade die het direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van het opleidingsgeld per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit worden beschouwd.
Spruitjes en Zo! is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie.
Spruitjes en Zo! is niet aansprakelijk voor de beroepsuitoefening van deelnemers van de opleiding en/of training. Spruitjes en Zo! is niet verantwoordelijk voor het resultaat van coaching of trainingen die deelnemers verzorgen voor hun eigen cliënten. Deelnemers nemen hun eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van hun eigen beroepsuitoefening.
Spruitjes en Zo! is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
Deelnemers betreden de ruimtes (binnen en buiten) van Spruitjes en Zo! of eventueel gehuurde locaties op eigen risico en iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes kan niet worden verhaald op Spruitjes en Zo!
Spruitjes en Zo! is derhalve niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemers aan de opleiding.

Aanvullende voorwaarden opleidingen:
Spruitjes en Zo! kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Spruitjes en Zo! gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
Spruitjes en Zo! kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
Conflict
Indien er een conflict rijst van welke aard dan ook, dan proberen partijen dat in eerste instantie zelf op te lossen. Lukt het partijen niet het conflict op te lossen dan schakelen zij juridische conflictbemiddeling mediation in.

Vertrouwelijkheid:
Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Spruitjes en Zo! vertrouwelijk behandeld. Deelnemers behandelen de verstrekte informatie in de vorm van voorbeelden uit de praktijk, verstrekte informatie van deelnemers onderling en alle schriftelijke en mondelinge informatie van de opleidingen vertrouwelijk. Spruitjes en Zo! zorgt ervoor dat deelnemers elkaar respectvol benaderen waardoor er een veilige plek wordt gecreëerd waar deelnemers zich veilig voelen zodat dit het leerproces ten goede komt.
Spruitjes en Zo! houdt zich aan de privacy wetgeving.
Lees de privacy verklaring via deze link.
Copyright en eigendomsrecht
Het copyright van opleidingen berust bij Spruitjes en Zo!
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Spruitjes en Zo! lesmateriaal, aantekeningen en informatie uit de readers en de websites van Spruitjes en Zo! op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, (opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier) aan derden door te geven of te publiceren zonder de nadrukkelijke toestemming van Spruitjes en Zo!
De eigendomsrechten van het gebruikte lesmateriaal zijn en blijven eigendom van Spruitjes en Zo! of bij de rechthebbende (o.a. Ninico) van het intellectuele eigendomsrecht.
De kosten van de opleiding bedragen €697,- (zeshonderdzevenennegentig) exclusief BTW.

Wat ga je tijdens deze opleiding allemaal leren: en hoe ziet de opleiding er in zijn totaliteit uit:

Dag 1: Wat is oplossingsgericht werken?
Dag 2: Kinderen en jongeren
Dag 3: Ouders, andere doelgroepen en jijzelf als coach
Dag 4: Jij als ondernemer